X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
بهترین همسران

▪مرد: بهترین زن روی زمیـن نصیب مـن شده, دروغ نمی گویم.
▪زن: آرزوی هر زنی است شوهری مثل من داشته باشد, دروغ نمی گویم.
▪مرد: مـن تنها وقتی از زنـم دورم احساس دلتنگی می کنـم.
▪زن: مـن وقتی در کنار شوهرم هستـم و یا به او می اندیشـم احساس صمیمیت می کنم.
▪مرد: از کلمات زنـم همیشه محبت و نزدیکـی قلبی مشهود است.
▪زن: شـوهرم همیشه با کلمات احترامآمیز و به نیکی از مـن یاد می کند.
▪مرد: من متوجهم, زنـم چقدر به آسایش و راحتی مـن توجه دارد.
▪زن: شـوهرم هرگز مایه رنجـش مرا فراهـم نیاورده است.
▪مرد: زن پرشکیبایـی دارم مـن, نظراتـم را با شکیبایی گوش می دهد حتی اگر مخالف سلیقه اش باشد.
▪زن: شـوهرم محرم اسرار مـن است.
▪مرد: او همیشه کارهایی را مـی کند تا مرا خـوشحـال سازد.
▪زن: او در بسیاری از کارها به مـن یاری مـی رسانـد.
▪مـرد : برای همه اینهاست که می گـویـم خدا بهتریـن زن را نصیب مـن کرده است.
▪زن : او مرد ایده ال من است. خدایا شکرت