X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
آنچه خانمها دوست دارند که مردان بدانند:

۱.هنگامی که مردان تلاش نمی کنندتازن خودرادرک کنند به رفتارهای نامطلوبی ازجانب اودامن می زنندکه تحملش راندارند.
۲.زنهابه عشق به عنوان شغلشان می نگرندوعشق رابرهرچیزمقدم میدانند.
نکته :هنگامی که زنها عشق رابرهرچیزمقدم بدارندچه می کنند؟
الف:دوست دارند بطور مداوم همه چیز را بهتر کنند و در رابطه شان نزدیک ترو صمیمی ترشوند.
ب:دوست دارند از مشکلات آگاه شوند و آنهارا برطرف کنند.
ج.دوست دارندزمانی که احساس می کنند مردشان ازآنان راضی نیست ازاحسسات اوباخبرشوند.(ممکن است مردان ازاین رفتارخانمهاسوءبرداشت کنند)
سوءبرداشت مردان:
فکر می کنند خانمها بیش ازحداحساساتی هستند و بیش ازحداز خود واکنش نشان میدهند.
فکر می کنندخانمها مدام ازآنها انتقاد می کنند.
فکر می کنندخانمها سعی دارندآنهارا کنترل کنند و به آنهادستور دهندکه کارها را چگونه بایدانجام دهند.
۳.چون عشق مهمترین بخش زندگی زنهاست و در قبال آن احساس مسولیت می کنند لذا همواره مواظبند تا مشکلی برای آن پیش نیاید.
۴.تمام ترس خانمهاازاین است که مبادا چیزی رابطه آنهارابامردشان موردتهدیدقراردهد.
۵.خانمها دوست دارند مردان بخاطر اهمیت آنهابه کیفیت رابطه شان با ایشان وسعی دررفع مشکلات وتنش هاازآنان سپاسگذارباشند.(خانمهادوست دارنداین تلاش را مردان به معنای عشق به خود تعبیر کنند نه وسواس یااشتغال ذهنی یاپرتوقع بودن ویا...
۶.جشن گرفتن بعضی ایام ومناسبتهای ویژه یکی ازراههایی است که زنهابه آن احساس خوشبختی می کنند.
۷.سلام هاوخداحافظی هاو...برای خانمهااهمیت ویژه ای دارد.(صبح بخیروشب بخیربگویید سلام وخداحافظی کنید)
۸.خانمهانیازدارنداحساس ارزشمند بودن بکنندوازمردان بشنوندکه نقش مهمی درزندگیشان دارندواین مسئله رادرعمل نیزببینند.
*چهارروش برای دادن احساس امنیت دادن به خانمها:
الف:به اوثابت کنیدخوشحالی اواولویت اول شماست.
ب:به اونشان دهیدبه زندگیش علاقمندید.
ج:به اونشان دهیدکه به اونیازداریدوبرای نظرات وافکاراوارزش قائلید.
د:به اوثابت کنیدهرگزبرایتان عادی نشده.
۹.بسیاری ازرفتارهای ناخوشایند خانمهاریشه دراحساس ناامنی آنهادارد.
*احساس ناامنی بیشترخانمهابه محض دریافت اندکی عشق ومحبت،توجه وآسودگی خاطرسریعاازبین میرود